Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Omnichannel ผสานทุกช่องทางการตลาด สร้าง Customer Journey ที่ไร้รอยต่อ

Omnichannel การผสานทุกช่องทางการตลาด Customer Journey ไร้รอยต่อ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคไม่เหมือนเดิม ผู้คนหันไปซื้อสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าจากหน้าร้าน เพราะได้เห็น ได้จับ ได้ทดลองสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ หรือสินค้าบางประเภทอาจต้องใช้ประสบการณ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ผสมผสานกันในการตัดสินใจ การตลาดแบบ Omnichannel จึงเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวก ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแบรนด์ได้จากหลากหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ตามความสะดวกของแต่ละคน หากผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดี ก็จะเกิด Brand Loyalty และกลับมาซื้อซ้ำ   Omnichannel ต่างจาก Multichannel อย่างไร? เมื่อกล่าวถึงการตลาดที่ผสมผสานช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน หลายธุรกิจอาจจะนึกถึงการเปิดหน้าร้านบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ยังเปิดหน้าร้านแบบออฟไลน์ไปด้วยแบบ Multichannel แต่จริงๆแล้ว Omnichannel มีรายละเอียดมากกว่านั้น Multichannel การตลาดที่มีแผนการสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง มีทั้งหน้าร้านออฟไลน์ และหน้าร้านในโลกออนไลน์ รวมถึงบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆ แต่ละช่องทางทำงานแยกกัน หากผู้บริโภคสนใจสินค้า จะต้องศึกษารายละเอียดสินค้า สอบถาม ไปจนถึงสั่งซื้อและชำระเงินในแพลตฟอร์มนั้นๆ กระบวนการ Customer Journey จะเริ่มต้นและจบลงในแพลตฟอร์มเดียว Omnichannel ต่างจาก Multichannel ตรงที่ ผสานทุกแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าในแพลตฟอร์มหนึ่ง ไปสั่งสินค้าในแพลตฟอร์มอื่น และชำระค่าสินค้าในอีกแพลตฟอร์มได้ โดยกระบวนการ Customer…

Read More