Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Digital Transformation Stategy พัฒนาองค์กร

Digital Transformation Stategy : พัฒนาองค์กรอย่างไร ให้ก้าวทันยุคดิจิทัล

Digital Transformation คืออะไร? คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะทั้งการทำงานในองค์กรไปจนถึงการบริการลูกค้า เห็นได้ชัดจากช่วง 10 ถึง 20 ปีก่อน ที่โลกเราเริ่มเปลี่ยนจากยุคอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิทัล แต่ในปัจจุบันหลายบริษัทก็ยังต้องปรับตัวอยู่เสมอ โดยใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ มากมาย ดังที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้   1. Strategic Alignment คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธ์ พูดง่ายๆ หรือการพัฒนาองค์กรโดยให้ความสำคัญกับ “บุคคล” ซึ่งฝ่ายที่จะเข้ามาจัดการงานตรงนี้ได้นั้น คือผู้บริหารและฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) นั่นเอง การพัฒนาบุคลากรในบริษัทด้วยวิธี Digital Transformation สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ประเมิน KPI (วัดผลสำเร็จของงาน) โดยใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ สนับสนุนการใช้โปรแกรมที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ลดการใช้กระดาษ ด้วยการใช้ไฟล์ ฝ่าย HR ควรมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มากกว่าการมุ่งเน้นเรื่องกฎระเบียบเพียงอย่างเดียว   2.…

Read More