Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Mood and Tone ออกแบบ แบรนด์

Mood & Tone มีความสำคัญอย่างไรต่อการออกแบบแบรนด์

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจคือคุณภาพของสินค้าและบริการ แต่สิ่งแรกที่จะสะท้อนตัวตนของแบรนด์ออกมาสู่สายตาของผู้คนได้ชัดเจนที่สุดก็คือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand CI) คืออะไร? : คือตัวตน ภาพลักษณ์ และความเป็นแบรนด์นั้นๆ หากให้เปรียบเป็นคนแล้วคงไม่ได้หมายถึงเพียงแค่หน้าตา แต่รวมถึงบุคลิก การแต่งกาย ลักษณะนิสัย และองค์ประกอบทุกอย่างที่รวมกันเป็นคนคนนั้น แบรนด์เองก็เช่นกัน กว่าจะออกมาเป็นแบรนด์หนึ่งจึงมีกระบวนการสร้างมากมาย ตั้งแต่รูปแบบของโลโก้ ฟอนต์ สี รวมไปถึง Mood & Tone ที่จะนำมาใช้ เพื่อสื่อให้เห็นว่าตัวตนของแบรนด์นั้นเป็นอย่างไร กลุ่มลูกค้าเป็นใคร และต้องการขายอะไร Mood & Tone  คือการใช้อารมณ์และความรู้สึกเข้ามาช่วยในการออกแบบ “Mood” คือ อารมณ์ของภาพที่แสดงออกมาให้เราเห็น ไม่ว่าจะเป็นความสงบ ความสุข ความเศร้า หรือแม้แต่ความหวาดกลัว ศิลปะบางชิ้นสามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้อย่างชัดเจน ผ่านการแสดงสีหน้าของบุคคลในภาพ แต่บางชิ้นอาจต้องตีความจากหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นแสง สี หรือวัตถุต่างๆ ด้วยเหตุนี้…

Read More