Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
KPI ฉบับเข้าใจง่าย ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สำเร็จ

KPI ฉบับเข้าใจง่าย ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สำเร็จ

ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมต้องมีกระบวนการที่ใช้วัดผลว่างานนั้นๆ สำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ หนึ่งใน กระบวนการ ที่เป็นที่นิยมที่สุดที่บรรดาองค์กรในปัจจุบันใช้กำหนดทิศทางและเป้าหมาย ก็คือ KPI (Key Performance Indicator) หรือที่แปลได้ว่า “ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ” นั่นเอง Key > จุดประสงค์หลัก, เป้าหมายหลัก, กุญแจสู่ค วามสำเร็จ Performance > ความสามารถในการทำงาน, ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล Indicator > ตัวชี้วัด , ดัชนีชี้วัด , ตัวเลขแสดงผล ประเภทของ KPI สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การวัดผลทางตรง การวัดผลออกมาโดยตรงเป็นข้อเท็จจริง แสดงผลเป็นตัวเลขชัดเจนมีหลักฐานตรวจสอบได้ มาตรวัดอยู่ในระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) เช่น น้ำหนัก…

Read More