Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
PDPA Digital Marketing พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล

PDPA ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการทำ Digital Marketing

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) ที่หากจะเปรียบเทียบง่ายๆ ก็เหมือนเรายกตั้งแต่ตลาดนัดจตุจักรไปจนถึงช็อปแบรนด์เนมมาไว้ในโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปอย่างสิ้นเชิง ปัจจุบันนี้ผู้คนซื้อของออนไลน์มากขึ้น ใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น ฉะนั้นแล้วสินค้าและบริการอื่นๆ ที่แม้จะไม่ได้มีการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตในแพลตฟอร์ม online shoping ก็เริ่มผันตัวมาทำการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing กันแล้ว เพื่อให้สินค้าและบริการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นนั่นเอง และสิ่งสำคัญในที่บรรดานักธุรกิจ, เข้าของแบรนด์, แพลตฟอร์มต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตจะนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาดคงจะหนีไม่พ้น ‘ข้อมูล’ PDPA คืออะไร คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หากตนยังไม่ได้ให้ความยินยอม ฉะนั้นแล้ว หากผูัทำธุรกิจหรือนักการตลาดต้องการจะนำข้อมูลต่างๆ มาใช้เพื่อประโยชน์ในการทำ Digital Marketing ล่ะก็ ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ PDPA เอาไว้ เพราะกระทบด้านการนำข้อมูลมาใช้เต็มๆ สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ PDPA เพิ่มเติมได้ที่ :…

Read More