Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Content Marketing คืออะไร? มีประโยชน์ต่อการสร้างแบรนด์ยังไง

การทำการตลาดบนออนไลน์ในทุกวันนี้ ปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่าเรื่องของ ‘Content Marketing’ นั้นเป็นเรื่องสำคัญขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาบน Social Media บทความ Blog รีวิว หรือ อีเมล ทุกส่วนนั้นล้วนเป็น คอนเทนต์ ที่เปรียบเหมือน “สารข้อความ” รูปแบบหนึ่งที่แบรนด์ต่างใช้เพื่อส่งเรื่องราวต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง สำหรับวันนี้เพื่อให้เข้าใจถึงผลลัพธ์การทำ Content Marketing มากขึ้น ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคำๆ นี้ไปด้วยกันก่อนดีกว่าค่ะ Content Marketing หัวใจสำคัญของการทำ Sale Funnels จากความหมายของ Content Marketing โดย Content Marketing Institute กล่าวไว้ว่า “Content Marketing เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการผลิตเนื้อหาหรือสื่อที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ เป็นการผลิตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเพื่อคัดกรองและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมายังธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือ การซื้อขายและการได้รับข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย” แบรนด์ส่วนใหญ่ใช้การทำคอนเทนต์ประเภทไหน จากสถิติข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณด้าน Content…

Read More